REGULAMIN KONKURSU ZETOR 25K

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU – ZETOR 25K

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest PPH Agrokompleks Zygmunt Bieniek z siedzibą w Ochabach Wielkich przy ul. Głównej 173, 43-430 Skoczów, zwany dalej Organizatorem.
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Organizator organizuje Konkurs na swoim fanpage’u pod adresem: facebook.com/AgrokompleksOchabyWielkie.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 5. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
 6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24.10.2016 o godzinie 15:00 czasu polskiego i będzie trwał do dnia 26.10.2016 do godziny 23:59 czasu polskiego.
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi do godziny 23:59 dnia 27.10.2016 roku czasu polskiego.
 8. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
 9. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę swojego opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie.
 10. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu w całości.
 11. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania jego Regulaminu, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.
 12. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod następującym adresem: http://agrokompleks.pl/2016/10/regulamin-konkursu/

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby, które polubią fanpage Organizatora i spełnią pozostałe warunki opisane w Regulaminie.
 2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy PPH Agrokompleks oraz członkowie ich rodzin.
 3. Zgłoszeniem do Konkursu jest polubienie fanpage’a Organizatora oraz zamieszczenie komentarza pod wpisem z zadaniem konkursowym opisanym przez Organizatora na fanpage’u Agrokompleks Ochaby Wielkie, w czasie trwania Konkursu. W komentarzu musi zostać zawarta odpowiedź na pytanie „Dlaczego Zetora 25K potocznie nazywano bocianem?”
 4. Zwycięzcą zostanie osoba, która udzieli prawidłowej, a jednocześnie najciekawszej zdaniem Organizatora odpowiedzi.
 5. Organizator poinformuje Uczestnika o wygranej w prywatnej wiadomości za pośrednictwem portalu Facebook. Wyniki zostaną również ogłoszone na fanpage’u Organizatora.

NAGRODY

 1. Zwycięzca otrzyma od Organizatora zestaw gadżetów firmowych Zetor przedstawionych na zdjęciu opublikowanym w poście konkursowym na fanpage’u Organizatora.
 2. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną.
 3. Uczestnik odpowiada za dostarczenie danych niezbędnych do wysyłki Nagrody.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem odebrania Nagrody w Konkursie jest przesłanie przez wyłonionego laureata wiadomości e-mail na adres j.bieniek-cichy@agrokompleks.pl w której zawarte zostaną dane: imię, nazwisko i adres. Po otrzymaniu powyższych danych Organizator Konkursu skontaktuje się z laureatem w ciągu 2 dni w celu ustalenia sposobu wydania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując Regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na ujawnienie, przetwarzanie i przechowywanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora.
  2. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg Konkursu.
  3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.
  4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.